Update

공지사항 목록
Update Lost Saga Exotic Manualpatch 11/9/2022 2579 2022-09-11
Update Lost Saga Exotic Manualpatch 14/1/2022 983 2022-09-03
Update Lost Saga Exotic Manual Patch 28/8/2022 999 2022-08-28
Update Lost Saga Exotic Manual Patch 17/8/2022 1110 2022-08-17
Update Lost Saga Exotic Manual Patch 9/8/2022 1059 2022-08-09
Update Exotic LS Client Setup 3/8/2022 1095 2022-08-03
Update Exotic LS Manual Patch 3/8/2022 620 2022-08-03
Update Exotic LS Manual Patch 26/6/2022 1741 2022-06-26
Update Exotic LS Login Fix 17/6/2022 1687 2022-06-18
Update Exotic LS Client Setup 9/6/2022 1419 2022-06-09